ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ "Προώθηση της Απασχόλησης στη Νέο Εμπόριο"

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

Δαγκλή 19 - 65403 Καβάλα

Τηλ.: 251.0223782, 251.0226515 / Fax: 251.0231000

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Καβάλα, 12-8-2013

Αρ. Πρωτ. 20089

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

"Προώθηση της Απασχόλησης στη Νέο Εμπόριο"

(Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.06: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)» ΤΟΥ ΤΟΠΣΑ  ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 29.300 €  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ: 23821.13€)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ: Συμφερότερη  προσφορά

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας, Δαγκλή 19 - 65403 Καβάλα

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Πέμπτη, 29/8/2013 ώρα 9:30 π.μ.

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 6.06: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)" ΤΟΥ ΤΟΠΣΑ  ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ»

To Διοικητικό Συμβούλιο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Καβάλας (ΕΥΚ Ν. Καβάλας)

Έχοντας υπόψη:

στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη  του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την  προγραμματική περίοδο 2007-2013», και ειδικότερα το άρθρο 4 παράγρ 4.1 αυτής

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

πρόχειρο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά για την ανάθεση της εργασίας «Υλοποίηση της Δράσης 6.06: "Παροχή Υποστήριξης και Διευκόλυνσης (Νομικά, Εργασιακά, Φορολογικά, Διοικητικά, Χρηματοοικονομικά)" του ΤΟΠΣΑ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ»

Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισμός της εργασίας του  παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (29.300 €) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η εργασία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» του ΕΣΠΑ

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Πράξης "ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ" (www.pekpanemporio.gr) και στην ιστοσελίδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας (www.eykk.gr) την <ημερομηνία>

Αναπόσπαστα μέρη της  διακήρυξης του διαγωνισμού αποτελεί η συγγραφή υποχρεώσεων με τα ακόλουθα παραρτήματα:

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A.1: Η Πράξη "Προώθηση της απασχόλησης στο Νέο Εμπόριο (Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ)"

A.2: Αντικείμενο του Έργου του Αναδόχου

Α.3: Παραδοτέα

Α.4: Διάρκεια Έργου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Β.1: Τίμημα

Β.2: Τρόπος Πληρωμής

Β.3: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό

Β.4: Ισχύς Προσφορών

Β.5: Παραλαβή - Κατάρτιση - Υποβολή  Προσφορών

Β.5.1: Τρόπος Λήψης των  Εγγράφων του Διαγωνισμού

Β.5.2: Χρόνος, Τόπος και  Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Β.5.3: Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Β.5.4: Περιεχόμενα Υποφακέλων

Β.6: Αποσφράγιση

Β.7: Τροποποίηση Σύμβασης - Επέκταση Αντικειμένου

Β.8: Γενικοί Όροι

Β.8.1: Απαγόρευση υποκαταστάσεως στη σύμβαση

Β.8.2: Περίπτωση Ακύρωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γ.1: Τεχνική Αξιολόγηση

Γ.2: Οικονομική Αξιολόγηση

Γ.3: Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α1. Η ΠΡΑΞΗ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ)

Είναι κοινή συνείδηση  ότι το άδικο κοινωνικό φαινόμενο  της ανεργίας έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις ιδιαίτερα μεταξύ των νέων ανθρώπων. Στόχος της προτεινόμενης Πράξης είναι να συμβάλει στο μέτρο του δυνατού στην αντιμετώπισή του:

Η προσέγγιση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που υλοποιεί την Πράξη  Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ εστιάζεται στο ΝΕΟ Εμπόριο συμπεριλαμβανομένου του κλάδου της παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο Νέο Εμπόριο νοούνται:

Οι φορείς που συνεργάζονται  για την υλοποίηση του έργου  είναι:

Για την υλοποίηση του  έργου, οι προαναφερόμενοι φορείς δημιούργησαν αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (Αναπτυξιακή  Σύμπραξη) με τίτλο "ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ" και  με συντονιστή τον Εμπορικό Σύλλογο  Καβάλας

Το έργο απευθύνεται σε 100 νέους  ανέργους, απόφοιτους τουλάχιστον μέσης  εκπαίδευσης, ηλικίας 20-34 ετών που διαμένουν  μόνιμα στο Ν. Καβάλας.

Η υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις που  απευθύνονται σε ωφελουμένους:

Με τη συμμετοχή τους οι ωφελούμενοι  θα λάβουν εξειδικευμένες γνώσεις και  δεξιότητες σε θέματα Νέου Εμπορίου και  θα αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα  στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο  υλοποίησης της Πράξης, κάθε ωφελούμενος θα απασχοληθεί σε θέσεις εργασίας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 322.845 € και συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Α2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Το αντικείμενο του έργου του Αναδόχου είναι η υλοποίηση της Δράσης 6.06: "Παροχή Υποστήριξης και Διευκόλυνσης (Νομικά, Εργασιακά, Φορολογικά, Διοικητικά, Χρηματοοικονομικά)" του ΤΟΠΣΑ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ»

Οι νέοι άνεργοι  που επιδιώκουν την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ανεξάρτητα απ τις  σπουδές τους, είναι κατά κανόνα απολύτως ανενημέρωτοι για τις συνθήκες που επικρατούν στον επαγγελματικό στίβο. Συνήθως απαιτείται πολύς χρόνος και σημαντική προσπάθεια για να είναι σε θέση να γνωρίζουν όσα συμβαίνουν στο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να ενταχθούν

Σκοπός της  δράσης είναι να καλύψει αυτό το κενό ενημέρωσης και να προετοιμάσει κατάλληλα τους ωφελουμένους για  την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, είτε ως επαγγελματίες είτε ως στελέχη  επιχειρήσεων

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, η Δράση προβλέπει συνεδρίες συμβουλευτικής όπου οι ωφελούμενοι θα ενημερωθούν αναλυτικά για νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Ολα τα παραπάνω θέματα καθώς και όσα προκύψουν από τις ενέργειες διάγνωσης των αναγκών των ωφελουμένων (δράση 6.01) κρίνεται ότι αποτελούν ιδιαίτερης σημασίας εφόδια για την ένταξή τους στην "πραγματική" οικονομία και αγορά εργασίας

Η δράση θα υλοποιηθεί με συνεδρίες συμβουλευτικής. Ο αριθμός  των συνεδριών θα θα γίνεται ατομικά  ή σε γκρουπ ωφελουμένων (ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση από τους συμμετέχοντες). Το αντικείμενο κάθε συνεδρίας θα συγκεκριμενοποιείται από την προηγούμενη σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα. Στο σύνολο κάθε ωφελούμενος θα συμμετασχει σε 6 +/-2 συνεδρίες, αριθμός που κρίνεται ικανός ώστε να καλυφθεί όλο το φάσμα των θεμάτων που θα πρέπει να εξεταστούν

Α3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Α4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΥΚ Ν. Καβάλας και του Αναδόχου ταυτίζεται με τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης "Π.Α.Ν.ΕΜΠΟΡΙΟ"

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

B1. TIMHMA

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (29.300 €) στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. Η εργασία χρηματοδοτείται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» του ΕΣΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε Ευρώ Στις τιμές περιλαμβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση.

Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαμβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές.

Οικονομικές προσφορές με συνολική έκπτωση μεγαλύτερη από το 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού της εργασίας κρίνονται ιδιαίτερα χαμηλές και ελλείψει σαφούς και αναλυτικής τεκμηρίωσης μπορεί να απορριφθούν. Η τεκμηρίωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε χωριστή ενότητα στην οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου και θα πρέπει να βασίζεται σε σχετικά στοιχεία του συνόλου του φακέλου της προσφοράς. Η όποια έκπτωση πέραν του 10% του συνολικού προκηρυσσόμενου προϋπολογισμού του έργου θα πρέπει εκτός των άλλων, κατ’ ελάχιστο, να τεκμηριώνεται με βάση τα ακόλουθα σημεία (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 52 του Π.Δ. 60/2007 και του Άρθρου 55 Οδηγία 2004/18/ΕΚ):

ί. τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου παροχής των υπηρεσιών, τεκμηριώνοντας σαφώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προτεινόμενης μεθόδου (ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία) και τα επιμέρους κέντρα κόστους, τα οποία τη διαφοροποιούν, καθώς επίσης και τους συγκεκριμένους λόγους, για τους οποίους οδηγεί σε σημαντική μείωση συνολικού κόστους πέραν του προβλεπόμενου.

ii. τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση της εργασίας, παραθέτοντας συγκεκριμένα αναλυτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά), τα οποία πιστοποιούν τις όποιες οικονομίες κλίμακας υφίστανται, καθώς επίσης και λοιπές προϋποθέσεις, οι οποίες οδηγούν σε εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες εκκίνησης και υλοποίησης της προκηρυσσόμενης εργασίας.

iii. την πρωτοτυπία των υπηρεσιών που προτείνει ο προσφέρων και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αιχμής που διαφοροποιούν και διακρίνουν την προσφορά του και διασφαλίζουν το οικονομικό των προσφερόμενων υπηρεσιών.

iv. την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής.

v. την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.

Στην περίπτωση οικονομικών προσφορών με έκπτωση μεγαλύτερη του 10%, η αδυναμία των υποψήφιων αναδοχών να τεκμηριώσουν πλήρως και με απόλυτη σαφήνεια τα ανωτέρω ελάχιστα απαιτούμενα κριτήρια, θα οδηγήσει αυτομάτως στην απόρριψη των προσφορών τους.

B2. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος της εργασίας θα γίνει μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του Αναδόχου και την παράδοση και αποδοχή των παραδοτέων του. Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος

B3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση/κοινοπραξία αυτών, που στην ομάδα των συνεργατών τους διαθέτουν στελέχη ικανά να παρέχουν συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τα νομικά πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών

Προϋπόθεση συμμετοχής για τους υποψήφιους Αναδόχους είναι να εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO9001:2008, πιστοποιημένο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και με πεδίο εφαρμογής που θα πρέπει να περιλαμβάνει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων.

B4. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εξήντα (60) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

Β5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Β.5.1 Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του Διαγωνισμού

Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι μπορούν να προμηθευτούν το τεύχος προκήρυξης από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, και η παραλαβή τους γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με courier. Στην περίπτωση παραλαβής της διακήρυξης μέσω courier, η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοση της διακήρυξης.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν επίσης να "κατεβάσουν" το τεύχος προκήρυξης και από την ιστοσελίδα της Πράξης "ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ" (www.pekpanemporio.gr) ή την ιστοσελίδα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας (www.eykk.gr)

Β.5.2 Χρόνος Τόπος και Τρόπος Υποβολής Προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν μέχρι την 29/8/2013 και ώρα 9:30 π.μ. στο πρωτόκολλο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Καβάλας - Δαγκλή 19 - 65403 Καβάλα, με απευθείας παράδοση ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω courier. Στις περιπτώσεις παράδοσης μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω courier, το ΕΥΚ Ν. Καβάλας δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη έγκαιρη παράδοση των προσφορών

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο της εργασίας, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της

Β.5.3 Τρόπος Σύνταξης Προσφορών

Οι Προσφορές κατατίθενται σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, σε ένα (1) αντίτυπο, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους που είναι δυνατό να αναφέρονται και στην Αγγλική γλώσσα ή, εφόσον αυτοί δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, μόνον στην Αγγλική. Εκτός από τα δακτυλογραφημένα αντίτυπα η Προσφορά κατατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή σε ευρέως διαδεδομένο μαγνητικό μέσο (μόνο η Τεχνική Προσφορά), εντός του υποφακέλου που φέρει την ένδειξη "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ".

Στο φάκελο κάθε Προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Μέσα στο φάκελο της Προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την Προσφορά στοιχεία και συγκεκριμένα:

Οι παραπάνω υποφάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Β.5.4 Περιεχόμενα Υποφακέλων

Φάκελος δικαιολογητικών

Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιέχει τα εξής:

1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και να δηλώνεται ότι μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος:

2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα

3. Δήλωση ορισμού αντικλήτου

4. Εξουσιοδότηση εκπροσώπησης (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του)

Η αρμόδια Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινήσεις επί του συνόλου των δικαιολογητικών. Η Επιτροπή θα ενεργεί με γνώμονα την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των υποψηφίων αναδοχών. Σε καμία περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν δικαιούται στο πλαίσιο των διευκρινήσεων να τροποποιεί ουσιώδεις όρους της προσφοράς του.

Τεχνική προσφορά

Ο φάκελος "Τεχνική Προσφορά" θα περιέχει:

1. Τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει:

α/α

Πελάτης

Σύντομη περιγραφή της  εργασίας

Διάρκεια εκτέλεσης

Προϋπολο-γισμός

Παρούσα φάση

2. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο, τον τρόπο οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης των ενεργειών του έργου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει:

3. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά την κρίση του υποψηφίου, τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του για την εκπόνηση του έργου.

Η αρμόδια Επιτροπή, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης και εφόσον παραστεί ανάγκη, μπορεί να καλέσει τους υποψηφίους να συμπληρώσουν τις παραπάνω πληροφορίες ή να παράσχουν σχετικές διευκρινήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα συμπληρώσουν ή να παράσχουν τις σχετικές διευκρινήσεις μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν.

Οικονομική προσφορά

Ο φάκελος "Oικονομική Προσφορά" περιέχει τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς του υποψήφιου Αναδόχου. Η οικονομική προσφορά θα συνταχθεί σε πρωτότυπο σφραγισμένο και υπογεγραμμένο έντυπο το οποίο θα διατεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή μαζί με τους όρους της διακήρυξης. Υποβολή της οικονομικής προσφοράς κατά οιονδήποτε άλλο τρόπο συνεπάγεται την απόρριψή της

Η προτεινόμενη οικονομική προσφορά. που θα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα, δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (29.300 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία ολογράφως και αριθμητικώς:

B6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή την Πέμπτη, 29/8/2013 και ώρα 9:30 π.μ. στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας Δαγκλή 19 - 65403 Καβάλα

Β7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αναθέτουσας αρχής και αναδόχου μπορεί να τροποποιηθεί εφόσον συμφωνήσουν εγγράφως τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007.

Η Αναθέτουσα Αρχή, με την επιφύλαξη της εξασφάλισης των κατά περίπτωση απαιτούμενων εγκρίσεων και σύμφωνα με το άρθρο 25 του Π.Δ. 60/2007, δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο συμπληρωματικές υπηρεσίες από τις προβλεπόμενες στην παρούσα, στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί απαραίτητο για την κάλυψη απρόβλεπτων αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων γεγονότων. Στην περίπτωση αυτή, ο Ανάδοχος υποχρεούται στην υλοποίηση του συμπληρωματικού αυτού έργου σε χρόνο και με τρόπο που θα συμφωνηθεί από κοινού και με κόστος ίδιο ή ανάλογο του προσφερόμενου για ίδιες ή παρόμοιες υπηρεσίες.

Β8. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Υποκατάσταση  Αναδόχου

Στη σύμβαση  που θα υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας  Αρχής και Αναδόχου, απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου από  οποιοδήποτε τρίτο μέρος

Αντικατάσταση μέλους ομάδας έργου

Η εκτέλεση της  εργασίας θα πρέπει να υλοποιηθεί στελέχη με ειδικότητες και προσόντα όπως δηλώνεται στην τεχνική προσφορά. Τροποποίηση στα χαρακτηριστικά των μελών της ομάδας έργου θα είναι δυνατή μετά από έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. Διαφορετική περίπτωση θα αποτελεί αιτία κατάπτωσης του Αναδόχου

Ακύρωση του  διαγωνισμού

Το ΕΥΚ Ν. Καβάλας δεν φέρει καμία ευθύνη για περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού. Η συμμετοχή ενός και μόνο υποψηφίου Αναδόχου στο διαγωνισμό δεν συνιστά αιτία ακύρωσής του

Αναθεώρηση  τιμών

Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες  καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της  εντολής.

Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις

Ο Ανάδοχος σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ανωτέρα βία

Ως ανωτέρα  βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και  τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί την Αναθέτουσα Αρχή και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται προσαρμοζόμενος ανάλογα και για την Αναθέτουσα Αρχή.

Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που τυχόν θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης που  θα υπογραφεί μεταξύ Αναθέτουσας  Αρχής και Αναδόχου, επιλύονται σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες για  το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας, Ν. Καβάλας Δαγκλή 19 - 65403 Καβάλα, τηλέφωνο 251.0223782, 251.0226515

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΜΕΘΟΔΟΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Γ1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών γίνεται από την Ειδική Επιτροπή. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την κατακύρωση της συμφερότερης προσφοράς, έχουν ως εξής:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1

Κατανόηση της φύσης και των ιδιαιτεροτήτων της Πράξης ΤΟΠΣΑ "ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ"

30%

2

Εμπειρία του προσφέροντος. Κατάλογος κυριότερων συναφών έργων που υλοποίησε ο υποψήφιος Ανάδοχος

20%

3

Κατανόηση των απαιτήσεων της εργασίας. Μεθοδολογία και μέσα για την υλοποίησή της

20%

4

Παραδοτέα της εργασίας και ρεαλιστική εκτίμηση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης

15%

5

Ικανότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας έργου και του τρόπου οργάνωσής της. Προσόντα των μελών της

15%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται απολύτως οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις της εργασίας. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς, όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

Για κάθε υποψήφιο, η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ΒΤΠ) εξάγεται ως άθροισμα των επιμέρους γινομένων της βαθμολογίας κάθε κριτηρίου επί τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας.

Στη συνέχεια, για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται η ανηγμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς από τον τύπο:

ΑΒΤΠ = ΒΤΠ / ΒΤΠmax

όπου:

ΑΒΤΠ: Ανηγμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου

ΒΤΠ:  Βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου

ΒΤΠmax: Η μεγαλύτερη από τις βαθμολογίες τεχνικής προσφοράς όλων των υποψηφίων

Γ2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για κάθε υποψήφιο υπολογίζεται η ανηγμένη βαθμολογία οικονομικής προσφοράς από τον τύπο:

ΑΒΟ = ΟΠmin / ΟΠ

όπου:

ΑΒΟ:  Ανηγμένη βαθμολογία οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου

ΟΠ:  Οικονομική προσφορά του υποψηφίου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

ΟΠmin: Η μικρότερη από τις οικονομικές προσφορές όλων των υποψηφίων

Γ3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ως ανάδοχος επιλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που υπολογίζεται από τον τύπο:

ΣΒ = 0.90 x ΑΒΤΠ + 0.10 x ΑΒΟ

όπου:

ΣΒ:  Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου

ΑΒΤΠ: Ανηγμένη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου

ΑΒΟ:  Ανηγμένη βαθμολογία οικονομικής προσφοράς του υποψηφίου

 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ  ΔΡΑΣΗΣ 6.06: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ  ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΝΟΜΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)» ΤΟΥ  ΤΟΠΣΑ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΟ

Ημερομηνία Διαγωνισμού: ....................................

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ

(μπορεί να συμπληρωθεί  και χειρόγραφα με κεφαλαία  γράμματα)

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ  ΦΠΑ (σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς)

Ολογράφως

Αριθμητικώς

ΦΠΑ (σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς)

Ολογράφως

Αριθμητικώς

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ (σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς)

Ολογράφως

Αριθμητικώς

Τόπος - Ημερομηνία

Υπογραφή & Σφραγίδα

.......................................................

Η Πράξη  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό Ταμείο

Εκτύπωση